Haraldsted Forsamlingshus
Vedtægter
for
Haraldsted Forsamlingshus


Navn.
§ 1.
Foreningens navn er Haraldsted Forsamlingshus.

Formål.
§ 2.
Foreningens formål er, at give alle over 18 år mulighed for leje af lokale til selskabeligt
samvær, møder, udstillinger og andre kulturelle aktiviteter.

Medlemmer.
§ 3.
Medlemmer er alle, som årligt indbetaler medlemskontingent.
Medlemskabet giver ret til rabat ved leje af forsamlingshuset, samt ved deltagelse
i arrangementer, som forsamlingshuset arrangerer.

Generalforsamling
§ 4.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes
hvert år i februar måned. Indkaldelse til generalforsamlingen sker som minimum på
foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel. Forslag, som ønskes behandlet på den
ordinære generalforsamling, skal skriftligt afgives til foreningens formand senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Formanden aflægger beretning om det forløbne år.
5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
6. Budget og næste års arbejde.
7. Fastsættelse af næste kalenderårs kontingent.
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter.
10. Valg af revisor samt suppleant.
11. Eventuelt.

På generalforsamlingen vælges 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, idet der hvert år på den
ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

På de ordinære generalforsamlinger vælges 2 revisorer for 2 år, som er på valg skiftevis, én i ulige år og én i lige. Genvalg kan finde sted. Revisorer kan ikke være medlem af bestyrelsen.
Der vælges 1 revisorsuppleant for et år ad gangen.

Valgbar til bestyrelsen er personer, som er bosiddende i Haraldsted-Allindemagle Sogne eller har tilknytning hertil.

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
eller hvis mindst 20 % af foreningens menige medlemmer, opgjort ved seneste generalforsamling, fremsætter forlangende herom, ledsaget af en
skriftlig dagsorden 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indvarsles som ved en ordinær generalforsamling.

Regnskab
§ 5.
Foreningens regnskab følger kalenderåret.Stemmeret og afstemninger.
§ 6.
Et medlem har stemmeret ved generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning. Såvel på ordinær som ekstraordinær
generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed.
Ved vedtægtsændring samt optagelse af lån kræves kvalificeret flertal (2/3).Bestyrelsen.
§ 7.
Bestyrelsen konstitueres på førstkommende møde efter den ordinære generalforsamling med
henholdsvis valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær. Den iværksætter
generalforsamlingens beslutninger, varetager foreningens interesser i alle forhold i
overensstemmelse med foreningens vedtægter. Bestyrelsen kan overdrage dele af sin
virksomhed til udvalg.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, eller når 3 medlemmer begærer det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt.
Ved bestyrelsesmøder føres en forhandlingsprotokol.

Ansvar.
§ 8.
Alle medlemmer af bestyrelsen er med deres underskrifter bindende for foreningen og dens
midler.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for indgåede
forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin respektive formue.

Lejlighed.
§ 9.
Forsamlingshusets lejlighed skal så vidt muligt være udlejet.

Ikrafttræden.
§ 10.
Disse vedtægter træder i kraft straks. De indføres i foreningens forhandlingsprotokol og
offentliggøres på foreningens hjemmeside.


Således vedtaget på ordinær generalforsamling 22. februar 2017.